Frekwencja w II turze wyborów Prezydenta RP w Gminie Spytkowice


   Nr Obwodu      Adres Komisji Obwodowej       Procent frekwencji   
1
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach   56,8
2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie53,8
3
Dom Wiejski w Miejscu62,6
4
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach54,5
5
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach56,5
6
Dom Strażaka w Półwsi53,2
GMINA OGÓŁEM55,8


Liczba ważnie oddanych głosów w II turze wyborów Prezydenta RP ogółem w Gminie Spytkowice


   Lp.      Nazwisko i Imię       Liczba głosów       Procent oddanych głosów   
2
DUDA Andrzej Sebastian295867,27
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria150932,73


Liczba ważnie oddanych głosów w I turze wyborów Prezydenta RP w poszczególnych obwodach


   Lp.      Nazwisko i Imię       Bachowice       Ryczów      Miejsce      Spytkowice-Przewóz       Spytkowice      Półwieś   
2
DUDA Andrzej Sebastian710 (71,94%)739 (65,75%)209 (64,31%)325 (61,67%)797 (62,56%)178 (77,39%)
4
KOMOROWSKI Bronisław Maria277 (28,06%)385 (34,25%)116 (35,69%)202 (38,33%)477 (37,44%)52 (22,61%)Ankieta dla mieszkańców Doliny Karpia – tworzenie strategii na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad branżową rybacką lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 przedstawiamy Państwu ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju.
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat obszaru 10 gmin (Brzeszcze, Brzeźnica, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator), zwanym dalej Doliną Karpia, jego atrakcyjności turystycznej, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacji z marką Doliny Karpia.
Ankieta skierowana jest do mieszkańców powyższych gmin. Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć więcej niż 20 minut.
Pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu informacje posłużą do opracowania jednych z kluczowych rozdziałów nowej strategii rozwoju Doliny Karpia: Diagnozy obszaru i Analizy SWOT. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Zapraszamy do udzielenia krótkich odpowiedzi i z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Ankietę można wypełnić na stronie internetowej.


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na terenie Gminy Spytkowice w terminie od 4 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. przeprowadzona zostanie terenowa taksacja lasów – czynności terenowe obejmujące wydzielenie, pomiar oraz inwentaryzację drzewostanów.

Pracami objęte bądą lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls) i stanowiące własność osób prywatnych. Po wykonaniu taksacji opracowane projekty uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną przedłożone w Urzędzie Gminy w Spytkowicach do publicznego wglądu celem zgłaszania uwag przez właścicieli gruntów. O terminie wyłożenia projektu planu Mieszkańcy zostaną powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach (pok nr 15) lub pod nr telefonu (33)8791820 wew.: 31 i 33.

Z uwagi na rangę sprawy, proszę wszystkich właścicieli gruntów sklasyfikowanych jako lasy o włączenie się w procedurę. Pozwoli to uniknąć w przyszłości problemów związanych m.in. z przeznaczeniem i wykorzystaniem takich działek.


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że Gmina Spytkowice przystąpiła do opracowania Planu Ograniczenia Niskiej Emisji. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz umożliwi pozyskanie dofinansowania na działania związane z ochroną powietrza m.in wymianę starych pieców i kotłów węglowych na ekologiczne.

Celem pozyskania informacji do sporządzenia w/w Planu niezbędne jest wypełnienie przez Mieszkańców ankiet dotyczących sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła, które prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Spytkowicach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach (pok nr 15) lub pod nr telefonu (33)8791820 wew.: 31 i 33.


Załącznik: Ankieta w wersji pdf

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz Krystian


Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.05.13 - II Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 02.05.2015 o godz. 10 .00 rozpoczął się II Koleżeński Bieg Spytkowicki organizatorami byli : Amatorski Klub Aktywnych Spytaktiv, Endorfiny Wadowice . Impreza miała charakter koleżeński. Amatorzy tej formy aktywności zgromadzili się przy najbardziej znanym spośród zabytków Gminy - Spytkowickim zamku którego historia sięga XVI wieku. Uroczystego otarcia trasy biegu dokonali najmłodsi spośród zgromadzonych: czteroletni Szymuś i sześcioletni Grześ. Chwilę później na malowniczą trasę wałem wiślanym wzdłuż starorzecza Wisły ruszyli uczestnicy. Z pośród przybyłych na miejsce 24 osób bieg ukończyło 13 osób. Pierwsze miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Klubu Endorfiny Wadowice, drugie Robert Polanek z klubu Spytaktiv, a trzecie Łukasz Pułka z Klubu Endorfiny Wadowice.

2015.05.13 - Nowe otwarcie

Chociaż wybory samorządowe zakończyły się w 2014 roku i formalnie kadencja również swój początek ma w roku 2014, to jednak pełne otwarcia ma swój początek dopiero po wyborze Sołtysów i ukonstytuowaniu się nowych Rad Sołeckich. Datą przełomową na pewno był dzień 26 kwietnia w którym to dniu mieszkańcy Spytkowic i Ryczowa dokonali wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Kolejną ważną datą będzie 7 maja tego roku ponieważ w tym dniu doszło do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z wszystkimi Sołtysami i Kierownikami Referatów: Organizacyjnego - Panią Michaliną Jarochą i Inwestycyjno-Technicznego - Panią Józefą Sieprawską.

2015.05.12 - Dobrych wieści nigdy dosyć !

Całkiem niedawno dotarły do nas informacje na temat osiągnieć naszej Gminnej Biblioteki Publicznej. Z podsumowań przedstawionych przez GUS wynika, że nasza biblioteka ciągle zajmuje czołowe miejsca w rankingu bibliotek powiatu wadowickiego. W roku 2014 w czterech kategoriach zajęła pierwsze miejsce, również w czterech - trzecie i w dwóch czwarte. Tradycyjnie bardziej szczegółowe informacje przedstawiamy na zamieszczonych poniżej wykresach. Ich analiza uzmysławia nam jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni czterech ostatnich lat.

2015.04.30 - Kolejne sukcesy Wiktorii i Michała -udany start Jakuba

Tym razem hala sportowa "Jaskółka" w Tarnowie stała się areną zmagań naszych karateków. W sobotę 25 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK. W zawodach uczestniczyło 216 zawodników z 20 klubów. Zawodnicy rywalizowali w 40 kategoriach wiekowo-wagowych. Małopolski Klub Karate w którym trenują nasi zawodnicy był reprezentowany m.in. przez 10 zawodników zatorskiej sekcji klubu pod opieką Sensei Tomasza Rajdy II DAN. Wśród tejże dziesiątki, czterech zawodników z Naszej Gminy.

2015.04.23 - Zebrania Wiejskie w Sołectwach

W sobotę 18 kwietnia i w niedzielę 19 kwietnia odbyły się we wszystkich sołec-twach Gminy Spytkowice Zebrania Wiejskie. Celem corocznych spotkań mieszkańców jest podsumowanie działalności i funkcjonowania Gminy w roku poprzednim i omówienie planów działania na kolejny rok. Zebrania Wiejskie są sposobem na pozyskanie bardzo cennych informacji na temat potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie ze statutem sołectw, zebrania zwoływane są przez Sołtysów. Mieszkańcy otrzymują informację od Sołtysów o sposobie rea-lizacji wydatków z tzw. rezerwy sołeckiej, jak również uzyskują bardzo wyczerpującą infor-mację od Wójta Gminy nt. wydatków gminnych realizowanych w ich miejscowościach.

2015.04.20 - WadowiceNet z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpili kolejni Przedsiębiorcy, deklarując swój udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki.

2015.04.17 - Wystawa malarstawa i ceramiki Pauliny Cichoń

14 kwietnia 2015 r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż pierwszej indywidualnej wystawy Pauliny Cichoń, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach Alicja Kolasa, właścicielka tomickiej Galerii Sztuki Bałysówka Mira Sabatowicz, lokalni twórcy, sympatycy biblioteki oraz rodzina i znajomi młodej artystki.

2015.04.17 - 100 lat Pani Marii

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w kościele parafialnym w Spytkowicach z okazji 100 urodzin Pani Marii Sołtys- Mieszkanki Gminy Spytkowice, odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez księży tutejszej parafii. Następnie w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach rodzina, bliscy oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli życzenia i gratulacje.
Pani Maria urodziła się 2 kwietnia 1915 roku w Okleśnej. Mieszkanką naszej Gminy stała się w 1936 roku poślubiając spytkowianina Pana Michała. Tutaj na świat przyszło czworo dzieci państwa Sołtys: Michał, Krystyna, Józefa, Kazimierz. Wspólnie z mężem prowadzili także 10-hektarowe gospodarstwo rolne.

2015.04.7 - Puchar Podbeskidzia dla zawodników z Naszej Gminy

Aż trzech zawodników Małopolskiego Klubu Karate OYAMA - zamieszkujących w Naszej Gminie zdobyło w swoich kategoriach Puchar Podbeskidzia w turnieju, który odbył się 28 marca w Bielsku-Białej.
Zdecydowanie najwięcej satysfakcji ze swoich walk miał występujący po raz pierwszy Kajetan Królikowski z Ryczowa, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej. Kajetan wywalczył pierwsze miejsce w kategorii lekki kontakt - chłopcy do 35 kg, zwyciężając wszystkie swoje walki. Trenuje od 5 lat pod okiem znanego trenera Jacka Zalewskiego (II dan) w ryczowskiej sekcji Małopolskiego Klubu Karate.

2015.04.3 - V Sesja Rady Gminy

W środę, pierwszego kwietnia w sali WDK Ryczów odbyła się V Sesja Rady Gminy. Oprócz przyjęcia 11- tu uchwał, Radni wysłuchali trzech prezentacji.
Jako pierwszy, wspomniane prezentacje rozpoczął Wójt Gminy, który przekazał informacje dotyczącą zakończonego w zeszłym roku remontu pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. W czasie prezentacji multimedialnej Radni i zaproszeni goście otrzymali wszystkie niezbędne informacje na temat wspomnianego remontu, a potem osobiście mogli obejrzeć rzeczywiste efekty.

2015.04.2 - Dzieci i młodzież rywalizowała na terenie Gminy Spytkowice w powiatowych eliminacjach "OTWP - 2015"
W czwartek 26 marca br. roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".
W turnieju udział brali finaliści eliminacji gminnych ze wszystkich gmin powiatu wadowickiego oraz zwycięzcy eliminacji powiatowych z 2014 roku. Łącznie startowało 74 uczestników.

2015.04.1 - Mecz towarzyski

W niedzielny wieczór 22 marca w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach doszło do niecodziennego wydarzenia. Do naszej Gminy przyjechała Reprezentacja Polski w piłce nożnej. Nie była to jednak drużyna narodowa z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski czy Grzegorz Krychowiak, a reprezentacja polskich oldbojów 35+ w piłce halowej. Zespół ten jeździ po kraju i śladami św. Jana Pawła II rozgrywa mecze z drużynami, które odważyły się przeciwko nim wystąpić. Słowo "odważyły" nie zostało użyte przypadkowo, gdyż poziomu, który panowie reprezentują nie powstydziłyby się z pewnością kluby polskiej ekstraklasy.

2015.04.1 - Tradycja Wielkanocna 2015

Sobotnie popołudnie, poprzedzające Niedzielę Palmową zgromadziło w sali WDK Ryczów liczną publiczność. Uroczystość pn. "Tradycja Wielkanocna" była okazją do tego, aby pokazać bogate dziedzictwo i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.
Przybyło tu wielu zaproszonych gości, a wśród nich byli: Pan Andrzej Pająk - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Ryszard Papanek - Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski), Pan Józef Kościelniak - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) oraz delegacja z tamtejszej gminy...

2015.03.18 - Nowy "bum" inwestycyjny

Z podsumowań poprzedniej kadencji wynika, że pod kątem inwestycyjnym była ona korzystna dla wszystkich mieszkańców. Wartość portfela inwestycyjnego sięgnęła kwoty 27 mln złoty. Znacząco więcej niż wcześniej. Z naszych obserwacji wynika, że tempo robót inwestycyjnych nie zwalnia również na początku nowej kadencji.
W Bachowicach trwa rozpoczęta w listopadzie tamtego roku inwestycja polegająca na realizacji zadania o nazwie "Odbudowa (rewitalizacja) wraz z rozbudową budynku dawnej Szkoły Rzemieślniczej w Bachowicach z dostosowaniem do nowej funkcji, tj. Muzeum Regionalnego …". Dzięki tej inwestycji Gmina zyska budynek, który będzie służył w ten właśnie sposób, by w jednym miejscu zostały zgromadzone eksponaty, przedmioty i dokumenty świadczące o naszej historii.

2015.03.18 - 300 tysięcy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe dróg gminnych objętych ministerialnym programem usuwania skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły naszą gminę w latach 2013 i 2014r. Gmina otrzyma na ten cel 300 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę nawierzchni dróg: w Bachowicach -ul. Kaniów w kierunku Zygodowic, w Półwsi - ul. Kolejowa, w Spytkowicach - ul. Morzycka, w Miejscu - ul. Stawowa. Warto zaznaczyć, że dofinasowanie może zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na uszkodzoną część nawierzchni. Pozostałe koszty związane z remontem, gmina musi zapłacić z własnych środków.

2015.03.16 - "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"

Na Sali Narad Urzędu Gminy w Spytkowicach odbyły się eliminacje XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 20 prac, przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej Gminy

2015.03.11 - Wyjątkowa Sesja Rady Gminy w Sołectwie Półwieś

Ostatnia Sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 marca, miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy w tej kadencji, Radni mogli zobaczyć efekt kapitalnego remontu jaki został wykonany w sołectwie Półwieś. Stało się niemalże tradycją, że Radni reprezentujący mieszkańców uczestniczący w podejmowaniu decyzji w sprawach inwestycji otrzymują do-kładną informację na ten temat. Tym razem w wyremontowanym budynku zorganizowano Sesję Rady Gminy w czasie której wszyscy mogli zobaczyć to co zostało wykonane.

2015.03.9 - Młodzieżówka strażacka rywalizowała w gminnych eliminacjach "OTWP - 2015"

W czwartek 26 lutego br. roku w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z 3 Jednostek OSP (Spytkowice, Półwieś, Bachowice), w których rywalizowało 33 uczestników, w 3 kategoriach.

2015.03.5 - Jest nas więcej !!

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ewidencji ludności w roku 2014 liczba mieszkańców Naszej Gminy zwiększyła się o 12 osób w stosunku do roku poprzedniego. Stało się tak za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego, czyli różnicy pomiędzy liczbą zgonów i narodzin. W analizie uwzględniono także ilość osób, wymeldowanych i zameldowanych, a także tzw. migrację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy.

2015.03.4 - Temat kolei powraca!!!
Tym razem na antenie TVP Kraków. 26 lutego w programie "Region. Ludzie, sprawy, opinie" Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wójt Spytkowic Mariusz Krystian i Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat rozmawiali o potrzebie wznowienia kolejowych kursów pasażerskich, na linii nr 94 Kraków - Skawina - Spytkowice - Oświęcim. Całość programu można obejrzeć, klikając na poniższy link.
Oglądaj program
2015.02.28 - Zebrania sprawozdawcze w OSP z terenu naszej Gminy zakończone

Miesiąc styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP.
W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2014 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

2015.02.27 - Turnieje piłki nożnej halowej

Na przełomie stycznia i lutego w hali sportowej przy ZSP w Spytkowicach odbyło się pięć turniejów piłki nożnej halowej, które zorganizował, już po raz jedenasty z rzędu, klub LKS Astra Spytkowice.
W V edycji turnieju seniorów pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice wystąpiło 8 zespołów, wśród których najlepszy okazał się IV ligowy zespół z Makowa Podhalańskiego w finale pokonując drużynę Orła z Ryczowa. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Skawy Podolsze.
Dwa tygodnie później w turnieju o "Puchar Wójta Gminy Spytkowice" rywalizowali juniorzy starsi - rocznik 96, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Korony Trzebinia, II miejsce zajęła drużyna Astry Spytkowice, a na III miejscu uplasował się zespół Garbarza Zembrzyce.

2015.02.26 - Bezpieczniej w Ryczowie !!

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na zakończenie prac przy budowie kolejnego odcinka chodnika dla pieszych. Tym razem w Ryczowie wzdłuż drogi krajowej nr 44 - ulica Oświęcimska, oddano do użytku chodnik o łącznej długości 211 mb i szerokości 2 m. Oprócz chodnika zakres prac obejmował wykonanie kanału technicznego, barierki ochronnych i zatok przystankowych. W sposób znaczący poprawiono bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu w tej okolicy. Dzięki zatokom przystankowym pojazdy komu-nikacji zbiorowej w czasie postoju, zabierając nowych podróżnych nie będą przeszkadzać innym uczestnikom ruchu.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.